• Services 1
  • Services 2
  • Services 3
  • Services 4

දැනට පවතින මැණික් ගැරීමේ ව්‍යාපෘති

  1. සීතාවක ගඟ දෙවන අදියර

සීතාවක ගග; කැළණි ගගෙහි ප්‍රධාන අතු ගංගාවක් වන මෙහි වටිනා මැණික් නිධි වලින් පොහොසත් නිදා නීති විරෝධි මැණික් ගරන්නන්ගේ ප්‍රධාන ඉලක්කයක් වී ඇත. අවිස්සාවේල්ල - කෑගල්ල ප්‍රධාන මාර්ගයෙහි පිහිටා ඇති තල්දුව පාලම ආසන්න ප්‍රදේශය මැණික් නිධි වලට ප්‍රසිද්ධ නිසා වරක් මිනී මැරීමක් හා පාලමට තර්ජනයක් වු, දරුණු සමාජ හා පාරිසරික ගැටළුවක් වු නීති විරෝධි මැණික් ගැරීම් වලින් ආරක්ෂා කර ගත යුතු වේ.

කෙසේ නමුත්, ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය, ප්‍රාදේශීය ලේකම් (දෙහිඕවිට), මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය හා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය මේ සම්බන්ධයෙන් තිරසාර විසඳුමක් සොයා ගැනීමට රැස්වීමක් සඳහා කැඳවා සියළු පාර්ශවයන් මෙම ගැටළුව සම්බන්ධයෙන් ආරක්ෂිත හා පරිසර හිතකාමී අයුරින් මැණික් නිධි මෙම ස්ථානයෙන් ඉවත් කිරීම වඩාත් සුදුසු තිරසාර විසදුමක් ලෙස තීරණය කරන ලදී. පාරිසරික නිශ්කාශන බලපත්‍ර ලබා ගැනීමෙන් හා වෙනත් අදාළ ආයතන වෙතින් නිශ්කාශන ලබා ගැනීමෙන් පසුව ප්‍රසිද්ධ පුවත් පත් දැන්වීම් මගින් අයදුම්පත් කැදවා අයදුම්කරුවන් පරිසර හා පුනර්ජනනීය බල ශක්ති අමාත්‍යාංශය විසින් පත් කරන ලද අමාත්‍යාංශ ලේකම් වරුන් හා ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය හා භූ විද්‍යා හා පතල් කැණීම් කාර්යංශයේ අනිකුත් අදාල නිලධාරීන්ගෙන් සමන්විත කමිටුවක් මගින් සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට භාජනය කර ඇත. ඉන් පසුව අධිකාරිය වෙත ඉහලම ආදායම් ලබා ගැනීමට හැකිවන පරිදී සහ අධිකාරිය විසින් ලබාදී ඇති කොන්දේසි අනුව එම ව්‍යාපෘතිය සිදු කිරීමට ඇති හැකියාව සලකා බලා සුදුසු ව්‍යවසායකයෙකු තෝරා ගෙන ඇත.


 අනාගත මැණික් පතල් කර්මාන්තය සැලසුම්
බගවන්තලාව, රිදියගම සහ ලග්ගල - පල්ලේගම පිහිටි වෙනත් ඉඩම් වල මැණික් ඉඩම් වෙන්දේසි සිදු කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

සේවා