• Services 1
  • Services 2
  • Services 3
  • Services 4

ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය විසින් සපයනු ලබන සේවාවන්.

 

අපනයන සේවා
බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම
මැණික් කර්මාන්තය හා සම්බන්ධ සේවාවන්
ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තය සම්බන්ධ සේවාවන්
පතල් කැණීමි කර්මාන්තය සම්බන්ධ සේවාවන්
සංවර්ධන කටයුතු
වැටලීමේ ක්‍රියාකාරම්
සංඛාලේඛන දත්ත

සේවා