• Services 1
  • Services 2
  • Services 3
  • Services 4

பொது மக்களுக்காக தேசிய இரத்தினக்கல்இ ஆபரணங்கள் அதிகாரசபையால் வழங்கப்படும் சேவைகள் கீழே பட்டியல்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

 

ஏற்றுமதிகள்
அனுமதிப்பதிரங்கள்
இரத்தினக்கல் தொடா்பான சேவைகள்
ஆபரணங்கள் தொடா்பான சேவைகள்
அகழ்வூ தொடா்பான சேவைகள்
அபிவிருத்திகள் தொடா்பான சேவைகள்
அமுலாக்கல் நடவடிக்கைகள்
புள்ளிவிபரங்கள்

சேவைகள்