මුල් පිටුව රත්නපුර දිස්ත්‍රික්ක‍යේ පතල් කර්මාන්තයේ නියැලෙන්නන් වෙනුවෙන්ඇස් කණ්ණාඩි ප්‍රදානය
මුල් පිටුව රත්නපුර දිස්ත්‍රික්ක‍යේ පතල් කර්මාන්තයේ නියැලෙන්නන් වෙනුවෙන්ඇස් කණ්ණාඩි ප්‍රදානය

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්ක‍යේ පතල් කර්මාන්තයේ නියැලෙන්නන් වෙනුවෙන්ඇස් කණ්ණාඩි ප්‍රදානය

ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියේ ගරු සභාපති තිලක් වීරසිංහ මහතාගේ ප්‍රදානත්වයෙන් රත්නපුර දිස්ත්‍රික්ක‍යේ පතල් කර්මාන්තයේ නියැලෙන්නන් වෙනුවෙන්ඇස් කණ්ණාඩි ප්‍රදානය කිරිමේ අවස්ථාව