මුල් පිටුව රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තයට සම්බන්ධ සාකච්ඡාවක් පවත්වන ලදී
මුල් පිටුව රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තයට සම්බන්ධ සාකච්ඡාවක් පවත්වන ලදී

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තයට සම්බන්ධ සාකච්ඡාවක් පවත්වන ලදී

ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියේ සභාපති ගරු තිලක් වීරසිංහ මහතා 2021.03.22 දින රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තයට සම්බන්ධ සාකච්ඡාවක් පවත්වන ලදී