රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමාගේ පණිවිඩය

මැණික් කර්මාන්තය අප රට තුල ප්‍රෞඩ ඉතිහාසයකට හිමිකම් කියන අතරම අනාදිමත් කාලයක සිට ලෝකයේ
අගනා හා දුර්ලභ මැණික් වලින් පරිපූර්ණ රටක් ලෙස ප්‍රසිද්ධියට පත් වී ඇත.එසේම ලංකාවේ ස්වර්ණාභරණ
කර්මාන්තයද අතීතයේ සිට සම්ප්‍රදායක උරුමයන් රැක ගනිමින් දිනෙන් දින සංවර්ධනය වන කර්මාන්තයකි.
ස්වාභාවධර්මයා විසින්ම අප වෙත දායාද කොට ඇති අතිශය වටිනා මෙම මැණික් සම්පත, පරිසරයද උපරිම
ආරක්ෂා කරගනිමින් නවීන තාක්ෂණය ද මුසු කරගනිමින් සුරක්ෂිතව ගොඩගෙන අගය වැඩිකිරීමේ ක්‍රමවේදයන්
උපරිම මට්ටමකට ගෙන ඒ සඳහා පුද්ගලික අංශය ද එක්කර ගනිමින් ශ්‍රී ලංකාව ලෝක මැණික් වෙළඳ
මධ්‍යස්ථානය බවට පත් කිරීමත් ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තය ප්‍රවර්ධනය කිරීමත් මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ
කර්මාන්තය වෙනුවෙන් වෙනම අමාත්‍යංශයක් ස්ථාපිත කිරීමේ මුඛ්‍ය අරමුණු වේ .

එමගින් සංචාරක ව්‍යාපාරයද සමග අත්වැල් බැඳ ගනිමින් ලොව අංක එකේ මැණික් ගැනුම්කරුවන් ගේ
ගමනාන්තය බවට අප රට පත් කිරීම මෙන්ම දේශීය හා විදේශීය ඉල්ලුමට සරිලන නවීන තාක්ෂණයෙන් යුතු
ස්වර්ණාභරණ නිෂ්පාදනය කරන කර්මාන්තයක් බිහි කිරීමට අප රටට හැකි වනු ඇත.

මෙම දැවැන්ත අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා අතිගරු ජනාදිපති තුමන්ගේ සංකල්පයක් අනුව පුද්ගලික
ඉඩම් වල පවතින මැණික් සම්පත ගොඩ ගැනීමට අදාල මැණික් ගැරීම් බලපත්‍ර ලබාදීම ඉතා සරල කොට එක්
වහලක් යට බලපත් නිකුත් කිරීමේ වෙස්ව (One Stop Shop) ආරම්භ කොට ඇති අතර රජයේ ඉඩම් වල පවතින
මැණික් සම්පත නීතයානුකූලව නෙළා ගැනීමට ඇති බාධාවන් සහ ප්‍රමාදයන් ද ඉවත් කිරීමට කටයුතු කර ඇත.
ස්වර්ණාභරණ හා මැණික් කර්මාන්තයෙන් යැපෙන ලක්ෂ ගණනාවක් වන කර්මාන්තකරුවන්ගේ ජීවන තත්වය
ඉහළ නංවමින් මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයේ දේශීය ව්‍යවසායකයින් බිහි කිරීමට අවශ්‍ය
සියලු සහන ලබා දෙමින් රටේ විදේශ විනිමය උත්පාදනය කරන ප්‍රධානතම අංශයක් බවට මැණික් සහ
ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තය පත්කිරීමට අවශය මූලික වට වටපිටාව සකස් කරමින් පවතී. මේ සදහා උරදෙන
දේශපාලන නායකත්වයට හා නිලධාරීන්ට මෙන්ම කර්මාන්තකරුවන්ට මාගේ හදපිරි ස්තුතිය පුද කරමි.

ලොහාන් රත්වත්තේ (පා.ම.)
මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ ආශ්‍රිත කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍ය