මුල් පිටුව පුද්ගල මැණික් මැණික් කැපීමේ කර්මාන්තය
මුල් පිටුව පුද්ගල මැණික් මැණික් කැපීමේ කර්මාන්තය

මැණික් කැපීමේ කර්මාන්තය

පතල් වලින් ලබාගත් මැණික් ගලට එහි සුන්දරත්වය හා වටිනාකම ලැබෙන්නේ ඒවා නිසි ලෙස කපා ඔප දැමූ විට පමණි. එබැවින් උකුලේ කර්මාන්තය ශ්‍රී ලංකාවේ මැණික් කැණීම් තරම් පැරණි ය. 1970 දශකයේ මුල් භාගය වන තෙක් හනපෝරුවා නම් සාම්ප්‍රදායික යන්ත්‍රයක් භාවිතයෙන් මැණික් කැපීම හා ඔප දැමීම සිදු කරන ලදී. මැණික් කැපීමේ යන්ත්‍රෝපකරණ ද පුරාණ හනපෝරුවා සිට නවීන මුහුණු යන්ත්‍ර දක්වා ක්‍රමාංකනය කිරීම, කියත් කිරීම සහ කාර්ය සාධනය කාර්යක්ෂම කිරීම සඳහා බොහෝ අමතර යන්ත්‍රෝපකරණ සහිත ය. ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තයේ නවීන දින අවශ්‍යතා සපුරාලීම හනපෝරුවා වර්ගයේ යන්ත්‍ර සමඟ කිසි විටෙකත් කළ නොහැකි වනු ඇත. කැපූ හා ඔප දැමූ ගල් පමණක් අපනයනය කිරීමට ඉඩ දී ඇති හෙයින්, තෝපස් කඩාවැටීම සමඟ සාර්ථකව කටයුතු කිරීම සඳහා නව ලැපිඩරි බොහෝමයක් ආරම්භ කරන ලදී.

වෘත්තීය මැණික් කපන්නෙකු ලෙස රැකියා අවස්ථා මුහුණත මැණික් ගල් සඳහා ගෝලීය මනාපයන් වැඩි කර ඇත. මෙය වෘත්තීය කටර් සඳහා ඇති ඉල්ලුම වැඩි කළ අතර එමඟින් පුහුණු පහසුකම් සඳහා ඇති ඉල්ලුම වැඩි විය. පසුගිය දශක තුන තුළ ශ්‍රී ලංකා ලැපීඩරියේ කීර්තිය සහ අඩු ශ්‍රම පිරිවැය ක්‍රමාංකනය කළ ගල් කැපීම සඳහා සේවා ඉල්ලුම වැඩි කර තිබේ. ක්‍රමාංකනය කළ ගල් කර්මාන්තයේ කැරට් එකක අගය එකතු කිරීම ආනයනික ගල් සඳහා 25-30% ත් දේශීය ගල් සඳහා 40-100% ත් අතර වෙනස් වන බවට ගණන් බලා ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ කටර් 20,000 ක් පමණ ඇති බවට ගණන් බලා ඇති අතර ඉන් 5000 ක් පමණ දියමන්ති කැපීමේ කම්හල්වල සේවය කරති. ඔවුන් වටිනා හා අර්ධ වටිනා මැණික් ගල් නිදහස් ප්‍රමාණවලින් සහ ක්‍රමාංකනය කළ ප්‍රමාණයන්ගෙන් සකස් කරයි.