මුල් පිටුව (English) National Project for the Upliftment of the Jewellry Industry
මුල් පිටුව (English) National Project for the Upliftment of the Jewellry Industry

(English) National Project for the Upliftment of the Jewellry Industry

ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තය නගා සිටුවීමේ ජාතික ව්යාපෘතිය” හි තවත් එක් පියවරක් ලෙස අනුරාධපුර සහ පොලොන්නරුව දිස්ත්රික්කයේ කමිටු පිහිටුවිම් පසුගිය දිනක එම දිස්ත්රික්කයන්හිදි සිදු විය