මුල් පිටුව රළු මැණික් වෙන්දේසිය 05/04/2021
මුල් පිටුව රළු මැණික් වෙන්දේසිය 05/04/2021

රළු මැණික් වෙන්දේසිය 05/04/2021

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ කිරිඇල්ල ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයේ කළුගඟ හැරණියාවක මැණික් ගැරිමේ ව්‍යාපෘතියේදි හමුවු වටිනා රළු මැණික් වෙන්දේසිය 2021 අප්‍රේල් මස 05 දින ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියේ ඇහැලියගොඩ ප්‍රාදේශිය කාර්යාලයේදි සාර්ථකව පැවත් විය