வீடு நகைத் தொழிலை மேம்படுத்துவதற்கான தேசிய திட்டத்தின்
வீடு நகைத் தொழிலை மேம்படுத்துவதற்கான தேசிய திட்டத்தின்

நகைத் தொழிலை மேம்படுத்துவதற்கான தேசிய திட்டத்தின்

அந்த மாவட்டங்களில் “நகைத் தொழிலை மேம்படுத்துவதற்கான தேசிய திட்டத்தின்” மற்றொரு கட்டமாக அண்மையில் அனுராதபுரா மற்றும் பொலன்னருவா மாவட்டங்களில் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டன