මුල් පිටුව ව්යාපාරික සේවා ස්වර්ණාභරණ පරීක්ෂා කිරීම සහ තක්සේරු කිරීම
මුල් පිටුව ව්යාපාරික සේවා ස්වර්ණාභරණ පරීක්ෂා කිරීම සහ තක්සේරු කිරීම

ස්වර්ණාභරණ පරීක්ෂා කිරීම සහ තක්සේරු කිරීම

ජාතික මැණික් ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියේ ඇගයීම සහ හෝල්මාර්ක් රසායනාගාරය

නවීන උපකරණවලින් සමන්විත ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් වටිනා ලෝහ තක්සේරු කිරීමේ හා හෝල්මාර්කින් කාර්යාලය කොළඹ 03 හි අංක 25, ගාලේ ෆේස් ටෙරස් හි එන්ජීජේඒ හි ප්‍රධාන කාර්යාලයේ පිහිටා ඇත. ස්වර්ණාභරණ තක්සේරු කිරීම සහ සහතික කිරීම [සහතික කිරීම] සහ සහතික නිකුත් කිරීම තක්සේරු රසායනාගාරයේ මූලික කාර්යය වේ. ස්වර්ණාභරණ සඳහා තක්සේරු වාර්තා නිකුත් කිරීම බැංකුව සහ අධිකරණ විසින් ඉල්ලා සිටියහොත් පමණි. එන්ජීජේඒ හි තක්සේරු කාර්යාලය ජාත්‍යන්තර තක්සේරු කාර්යාලවල (IAAC) පූර්ණ සාමාජිකයෙකු වන අතර වියානාහි හෝල්මාර්ක් සම්මුතියේ නිරීක්ෂක සාමාජිකයෙකි

.

තක්සේරු කාර්යාලය විසින් සපයනු ලබන සේවාවන්

රන් ආභරණ / මිශ්‍ර ලෝහ හා හෝල්මාර්කිඩල් විශ්ලේෂණය (දින 2)
රිදී ආභරණ / මිශ්‍ර ලෝහ හා හෝල්මාර්කිඩල් විශ්ලේෂණය (දින 2)
ප්ලැටිනම් ස්වර්ණාභරණ / මිශ්‍ර ලෝහ හා හෝල්මාර්කිඩල් (දින 2)
ස්වර්ණාභරණ ශ්‍රේණිගත කිරීමේ වාර්තා නිකුත් කිරීම (එක් ක්ෂේත්‍රයකට) (පැය 4)
අධිකරණ නියෝග අනුව තක්සේරු වාර්තා නිකුත් කිරීම (සති 2-3)
වෙනත් ලෝහ විශ්ලේෂණය (දින 02)
තාක්ෂණික උපදෙස් සැකසීම (පැය 01)

වටිනා ලෝහ ප්‍රමාණය නිශ්චය කිරීම හා මුද්‍රා තැබීම සඳහා 2015 ජනවාරි 01 දින සිට බලපැවැත්වෙන ගාස්තු

(A) වටිනා ලෝහ මිශ්‍ර ලෝහ සඳහා විශ්ලේෂණ වාර්තා නිකුත් කිරීම

Metal Type  Charges (Rs.)  NBT (Rs.) VAT    (Rs.) Total

(Rs.)

රන් 500.00 10.00 76.50 586.50
රිදී 250.00 5.00 38.25 293.25
ප්ලැටිනම් 1,000.00 20.00 153.00 1,173.00
පැලේඩියම් 1,000.00 20.00 153.00 1,173.00
ලෝහමය මුලද්‍රව්‍ය 350.00 7.00 53.55 410.55

(B) වටිනා ලෝහ ආභරණ /කාසි සඳහා විශ්ලේෂණ වාර්තා නිකුත් කිරීම

Metal Type Charges NBT VAT Total
රන් 700.00 14.00 107.10 821.10
රිදී 300.00 6.00 45.90 351.90
ප්ලැටිනම් 1,200.00 24.00 183.60 1,018.98

(C) ආභරණ නොවන වටිනා ලෝහ වලින් සෑදු අනෙකුත් භාණ්ඩ සඳහා විශ්ලේෂණ වාර්තා නිකුත් කිරීම

ලෝහවර්ගය ගාස්තු NBT VAT එකතුව
රන් 900.00 18.00 100.98 1,018.98
රිදී 500.00 10.00 56.10 566.10
ප්ලැටිනම් 1,200.00 24.00 134.64 1,358.64

(D) ආභරණවල මුද්‍රා තැබීම සඳහා ගාස්තු

ලෝහවර්ගය ගාස්තු  (එක් අයිතමයක් සඳහා)
ගාස්තු NBT VAT එකතුව
රන් 200.00 04.00 30.60 234.60
රිදී 100.00 2.00 15.30 117.30
ප්ලැටිනම්/පැලේඩියම් 200.00 04.00 30.60 234.60

(E) නිෂ්පාදකයාගේ වෙළඳ සලකුණ සඳහා ගාස්තු

ගාස්තු NBT VAT එකතුව
නිෂ්පාදකයාගේ වෙළඳ සලකුණ 50.00
01.00 07.65 58.65

(F) ස්වර්ණාභරණ වෙළෙන්දන් ලබා දෙන ලොට් සඳහා ගාස්තු

රන් ආභරණ

අයිතම ගණන
ගාස්තු  (එක් අයිතමයක් සඳහා)
    NBT (Rs.) VAT (Rs.) එකතුව   (Rs.)
 10-100 450.00  9.00 68.85  527.85
101-200 425.00  8.50 65.02 498.52
200>  400.00  8.00 61.20 469.20

රිදී ආභරණ

අයිතම ගණන ගාස්තු  (එක් අයිතමයක් සඳහා)
    NBT (Rs.) VAT (Rs.) එකතුව   (Rs.)
 10-100 300.00  6.00 45.90  351.90
101-200 250.00  5.00 38.25 293.25
200>  200.00  4.00 30.60 234.60

 

(G) පෞද්ගලික ආභරණවල තක්සේරු වාර්තා සඳහා (බදු රහිතව) (විදේශගතවන්නන් සඳහා)

සැම රු 50000 සඳහාම රු 1000 ක් අයකෙරේ