මුල් පිටුව පුද්ගල ආභරණ තක්සේරු කිරීම සහ සම්මත කිරීමේ ප්‍රතිලාභ
මුල් පිටුව පුද්ගල ආභරණ තක්සේරු කිරීම සහ සම්මත කිරීමේ ප්‍රතිලාභ

තක්සේරු කිරීම සහ සම්මත කිරීමේ ප්‍රතිලාභ

  • පාරිභෝගික ආරක්ෂාව
  • මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තයේ සංවර්ධනය
  • රැකියා උත්පාදනය
  • රක්ෂණ සමාගම්, තක්සේරුකරුවන්, වෙන්දේසිකරුවන්, පොලිස් විමර්ශන ආදිය සඳහා වැදගත් වේ
  • ජාත්‍යන්තර වෙළඳාමේ වෙළඳ ප්‍රවර්ධනය සහ පහසුකම් සැපයීම.