வீடு மக்கள் அணிகலன்கள் மதிப்பீடு மற்றும் ஹால்மார்க்கிங் நன்மைகள்
வீடு மக்கள் அணிகலன்கள் மதிப்பீடு மற்றும் ஹால்மார்க்கிங் நன்மைகள்

மதிப்பீடு மற்றும் ஹால்மார்க்கிங் நன்மைகள்

• நுகர்வோர் பாதுகாப்பு
• இரத்தினக்கல் மற்றும் ஆபரணங்கள் கைத்தொழிலின் அபிவிருத்தி
• வேலைவாய்ப்பு
• காப்புறுதிக் கம்பனிகள், மதிப்பீட்டாளா்கள், ஏலவிற்பனையாளா்கள், பொலிஸ் புலனாய்வூகள், என்பவற்றிற்கு அவசியமானதாகும்.
• சா்வதேச வா்த்தகத்தில் வியாபார மேம்பாடும் வசதியூட்டும்