ரத்தின faceting தொழில்

இலங்கையின் ரத்தின மற்றும் நகைத் துறையால் ‘ஹனபோருவா’ அல்லது வில் வெட்டும் முறையைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சிலரின் பாரம்பரிய கலைத்திறன் மற்றும் திறமையான பரம்பரை மூலம் பாரம்பரியமான ரத்தினக் கற்கள் முறை மேற்கொள்ளப்பட்டது. இருப்பினும், வணிக ரீதியான கோரிக்கைகள் மற்றும் சர்வதேச சந்தைகளின் விரைவான தேவைகள் கணினி உதவி துல்லிய தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கான முறையின் திறமையின்மையை நிரூபித்துள்ளன. ஜப்பானிய தொழில்நுட்பத்தின் நிபுணத்துவம் மற்றும் குறைபாடற்ற துல்லியத்தை இந்தத் தொழில் இறுதியாக ஏற்றுக்கொண்டது, இது மற்ற நாடுகளால் வழங்கப்பட்ட தொழில்நுட்ப சலுகைகளுடன் ஒப்பிடுகையில் “ஓய்வுக்கு மேலே வெட்டு” என்று நிரூபிக்கப்பட்டது. இலங்கை ரத்தின வெட்டு சமூகத்தில் பாரம்பரியமாக உள்ளார்ந்த ரத்தின முகநூலுக்கான இயற்கையான பிளேயருடன் ஜப்பானிய தொழில்நுட்பத்தின் ஈடுபாடும், இலைகளை உள்ளடக்கிய வண்ணமயமான ரத்தினக் கற்களை இலவச அளவு வெட்டுதல், அளவீடு செய்த வெட்டுதல் மற்றும் துல்லியமாக வெட்டுதல் ஆகியவற்றில் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி உலகின் சிறந்த ஆதாரமாக இலங்கையின் அங்கீகாரத்தை ஊக்குவித்துள்ளது.