சட்டம்

தேசிய மாணிக்கம் மற்றும் நகை அதிகாரசபை, சட்டம் எண் 50 - 1993