விசாரணை படிவம்

Send a copy to my own email address

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

பொது தொடர்பு விவரங்கள்
தேசிய மாணிக்கம் மற்றும் நகை ஆணையம்
(English)

National Gem and Jewellery Authority

No.12, Macksons Tower , Alfred House Garden, Colombo 03,
Sri Lanka

தொலைபேசி

(English) 094 11 2390645 -8 (Gen),

ஹாட்லைன்

+94 715507777

தொலைநகல்

(English) 094 11 2390649

மின்னஞ்சல்

(English) info@ngja.gov.lk