விசாரணை படிவம்

Send a copy to my own email address

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

பொது தொடர்பு விவரங்கள்
தேசிய மாணிக்கம் மற்றும் நகை ஆணையம்
(English)

National Gem and Jewellery Authority

No.25, Galle Face Terrace, Colombo 03,
Sri Lanka

தொலைபேசி

(English) 094 11 2390645 -8 (Gen),
2390653 (Dir)

தொலைநகல்

(English) 094 11 2390649

மின்னஞ்சல்

(English) info@ngja.gov.lk