ஆபரண வார்ப்பு வகைகள்

ஓர் அச்சில் திரவ உலோகத்தை வார்த்து பிற ஆபரணத்தை தயாாிக்கும் நடைமுறையே ஆபரண வார்ப்பாகும். அச்சின் நடுவே ஓா் வெற்றுப் பகுதியைக் கொண்டு உருக்கி ஓா் மெழுகு அச்சைப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இது பொதுவாக இழக்கும் மெழுகு வார்ப்பு எனக் குறிப்பிடப்படுகின்றது. இந் நுட்பம் ஆயிரக் கணக்கான ஆண்டுகளாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வருவதுடன் தற்போதும் பரவலாக அசல் ஆபரணத் துண்டுகளைப் துல்லியமாக உருவாக்குவதற்கு நிபுணத்துவம் படைந்த கைவினைஞா்களும் வீட்டு கைவினைஞா்களும் பயன்படுத்தி வருகின்றனா்.