විමසීමේ පෝරමය

Send a copy to my own email address

අපව අමතන්න

සාමාන්‍ය සම්බන්ධතා තොරතුරු
ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය
(English)

National Gem and Jewellery Authority

No.12, Macksons Tower , Alfred House Garden, Colombo 03,
Sri Lanka

දුරකථන

(English) 094 11 2390645 -8 (Gen),

ක්ෂණික ඇමතුම්

+94 715507777

ෆැක්ස්

(English) 094 11 2390649

විද්යුත් තැපෑල

(English) info@ngja.gov.lk