විමසීමේ පෝරමය

Send a copy to my own email address

අපව අමතන්න

සාමාන්‍ය සම්බන්ධතා තොරතුරු
ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය
(English)

National Gem and Jewellery Authority

No.25, Galle Face Terrace, Colombo 03,
Sri Lanka

දුරකථන

(English) 094 11 2390645 -8 (Gen),
2390653 (Dir)

ෆැක්ස්

(English) 094 11 2390649

විද්යුත් තැපෑල

(English) info@ngja.gov.lk