මුල් පිටුව පුද්ගල ආභරණ ශ්‍රී ලංකාවේ වටිනා ලෝහ ප්‍රමිතීන් සහ සම්මත
මුල් පිටුව පුද්ගල ආභරණ ශ්‍රී ලංකාවේ වටිනා ලෝහ ප්‍රමිතීන් සහ සම්මත

ශ්‍රී ලංකාවේ වටිනා ලෝහ ප්‍රමිතීන් සහ සම්මත

Ex: 22Kt Hallmarking in Gold Ring
(Ref. Extra ordinary gazette notification no. 1436/21 dated 17th March 2006)

Legal standards for Gold Jewellery (PPT)

Karat StandardFineness
24Kt.equivalent to.999
22Kt.equivalent to.916
21Kt.equivalent to.875
18Kt.equivalent to.750
14Kt.equivalent to.585
10Kt.equivalent to.417
9Kt.equivalent to.375
8Kt.equivalent to.333