මුල් පිටුව (English) අගනා මැණික් ඉඩම් සහ ඉල්ලම් තොග වෙන්දේසිය – මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය
මුල් පිටුව (English) අගනා මැණික් ඉඩම් සහ ඉල්ලම් තොග වෙන්දේසිය – මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය

(English) අගනා මැණික් ඉඩම් සහ ඉල්ලම් තොග වෙන්දේසිය – මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය

සිංහල බසින් යාවත්කාලින කර නැත