මුල් පිටුව රත්නපුර දෙමුවවත්ත අන්තර්ජාතික මැණික්‌ කුළුනෙහි කඩ සාප්පු එකොළහක් වසර තිහක කාලයක් සඳහා බදු කුලී පදනම මත ලබාදීම
මුල් පිටුව රත්නපුර දෙමුවවත්ත අන්තර්ජාතික මැණික්‌ කුළුනෙහි කඩ සාප්පු එකොළහක් වසර තිහක කාලයක් සඳහා බදු කුලී පදනම මත ලබාදීම

රත්නපුර දෙමුවවත්ත අන්තර්ජාතික මැණික්‌ කුළුනෙහි කඩ සාප්පු එකොළහක් වසර තිහක කාලයක් සඳහා බදු කුලී පදනම මත ලබාදීම

රත්නපුර දෙමුවවත්ත අන්තර්ජාතික මැණික්‌ කුළුනෙහි කඩ සාප්පු එකොළහක් වසර තිහක කාලයක් සඳහා බදු කුලී පදනම මත ලබාදීම.