ප්රවර්ග

සියලු

නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න

මැණික් අපනයනය සඳහා බලපත්‍රයක් අවශ්‍ය වන්නේ කෙසේද?

අපනයනකරු ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය මගින් නිකුත් කරන වලංගු මැණික් බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රයක් ලබා ගත යුතුය

සාමාන්‍ය පාරිභෝගිකයකුට තමන් ළඟ ඇති ස්වර්ණාභරණයක් නියම ප්‍රමිතියෙන් යුක්තදැයි බලාගත හැකිද?

ඕනෑම පාරිභෝගිකයකුට තමන් සතුව ඇති ස්වර්ණාභරණයක් අංක 25, ගෝල්ෆේස් ටෙරස්, කොළඹ 03හි පිහිටි අප අධිකාරියේ රන් ප්‍රමාණය නිශ්චය කිරීමේ කාර්යාංශයෙන් හෝ අංක 50 1/1 , පළමු මහල ප්‍රින්ස් සිනමා ගොඩනැගිල්ල, හැව්ලොක් පාර, ගාල්ල යන ස්ථානයේ පිහිටි රන් ප්‍රමාණය නිශ්චය කිරීමේ කාර්යාංශයෙන් පරීක්ෂා කර ප්‍රමිති මුද්‍රා තබා ගත හැක. මෙම පරීක්ෂණය සඳහා අවම වශයෙන් දින දෙකක කාලයක් ගතවන අතර ඒ සඳහා ගාස්තුවක්ද අය කරනු ලබයි.
උදා:- ස්වර්ණාභරණයක රත්‍රං ප්‍රමිතිය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා එක් වාර්තාවකට රු. 821.10ක මුදලක් අය කරනු ලබයි.

නියමිත ප්‍රමිතියෙන් යුක්ත ස්වර්ණාභරණයක් අප මිලදී ගන්නේ කෙසේද?

ස්වර්ණාභරණවල ප්‍රමිතිය පරීක්ෂාකර ප්‍රමිති මුද්‍රා (Hallmark) තැබීම සදහා අප රටේ බලය ඇති එකම ආයතනය වන්නේ ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය යටතේ ඇති රන් ප්‍රමාණය නිශ්චය කිරීමේ කාර්යාංශයයි.එහිදී අන්තර්ජාතික වශයෙන් සම්මත පරීක්ෂණ ක්‍රම අනුගමනය කරමින් ස්වර්ණාභරණ පරීක්ෂාකර ඒවා නියමිත ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලනම් ඒවායේ ප්‍රමිතිය සහතින කිරීම සදහා ප්‍රමිති මුද්‍රා (Hallmark) තබනු ලබයි. එබැවින් Hallmark කල ස්වර්ණාභරණ මිලදී ගන්නේ නම් නියමිත ප්‍රමිතියෙන් යුක්ත ස්වර්ණාභරණ ඔබ අතට පත්වනු ඇත.

වෙළදපළෙහි ඇති ස්වර්ණාභරණ නියම ප්‍රමිතියෙන් යුක්තද?

සමස්ථයක් වශයෙන් ගත්කල දේශීය වෙළදපළෙහි ඇති ස්වර්ණාභරණ වලින් ඉතා වැඩි ප්‍රතිශතයක් නියම ප්‍රමිතියෙන් යුක්ත ඒවා නොවේ.

ස්වර්ණාභරණවල ප්‍රමිතිය යනු කුමක්ද?

ස්වර්ණාභරණවල තිබිය යුතු ප්‍රමිතීන් 2006 මාර්තු 17 දින අංක 1436/21 දරණ අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය මගින් ප්‍රකාශකර නීතිගත කර ඇත.
ඒවානම් කැරට් 24, කැරට් 22, කැරට් 21, කැරට් 18, කැරට් 14, කැරට් 10, කැරට් 9 සහ කැරට් 8 ලෙස වේ.

කණගාටුයි, ප්‍රතිපලයක් හමු නොවීය!