මුල් පිටුව ලංසු සඳහා ආරාධනයයි රත්නපුර – පැල්මඩුල්ල ජාත්‍යන්තර මැණික් ප්‍රදර්ශනය සංවිධානය කිරීම සදහා උත්සව කළමනාකරණ ආයතනයක් තෝරා පත්කර ගැනීම – 2024
මුල් පිටුව ලංසු සඳහා ආරාධනයයි රත්නපුර – පැල්මඩුල්ල ජාත්‍යන්තර මැණික් ප්‍රදර්ශනය සංවිධානය කිරීම සදහා උත්සව කළමනාකරණ ආයතනයක් තෝරා පත්කර ගැනීම – 2024

ලංසු සඳහා ආරාධනයයි රත්නපුර – පැල්මඩුල්ල ජාත්‍යන්තර මැණික් ප්‍රදර්ශනය සංවිධානය කිරීම සදහා උත්සව කළමනාකරණ ආයතනයක් තෝරා පත්කර ගැනීම – 2024