මුල් පිටුව මිල ගණන් කැඳවීමයි – රත්නපුර දෑල පිහිටි “පිස්සිගේ වත්ත” නමැති ඉඩමෙහි පිහිටි පතල් වල වැසීමට
මුල් පිටුව මිල ගණන් කැඳවීමයි – රත්නපුර දෑල පිහිටි “පිස්සිගේ වත්ත” නමැති ඉඩමෙහි පිහිටි පතල් වල වැසීමට

මිල ගණන් කැඳවීමයි – රත්නපුර දෑල පිහිටි “පිස්සිගේ වත්ත” නමැති ඉඩමෙහි පිහිටි පතල් වල වැසීමට

ලංසු අංකය – NGJA/18/23/2023

 


රත්නපුර දෑල පිහිටි “පිස්සිගේ වත්ත” නමැති ඉඩමෙහි පිහිටි පතල් වල වැසීමට – පුවත්පත් දැන්වීම