මුල් පිටුව කොළඔ නගර සීමාව තුල කාර්යාල ගොඩනැඟිල්ලක් වසර 02 ක් සඳහා කුලියට හෝ බද්දට ගැනීමට
මුල් පිටුව කොළඔ නගර සීමාව තුල කාර්යාල ගොඩනැඟිල්ලක් වසර 02 ක් සඳහා කුලියට හෝ බද්දට ගැනීමට

කොළඔ නගර සීමාව තුල කාර්යාල ගොඩනැඟිල්ලක් වසර 02 ක් සඳහා කුලියට හෝ බද්දට ගැනීමට

ලංසු අංකය NGJA/18/57 – 2023

Sinhala - New Building 2023.07.21