මුල් පිටුව ගාල්ල නගර සීමාව තුළ කාර්යාල ගොඩනැගිල්ලක් වසර 3ක් සඳහා කුලියට හෝ බද්දට ගැනීම
මුල් පිටුව ගාල්ල නගර සීමාව තුළ කාර්යාල ගොඩනැගිල්ලක් වසර 3ක් සඳහා කුලියට හෝ බද්දට ගැනීම

ගාල්ල නගර සීමාව තුළ කාර්යාල ගොඩනැගිල්ලක් වසර 3ක් සඳහා කුලියට හෝ බද්දට ගැනීම

ලංසු ලේඛනය භාගත කරන්න