මුල් පිටුව බදු කුලි පදනම මත කඩ සාප්පු ලබාදීම
මුල් පිටුව බදු කුලි පදනම මත කඩ සාප්පු ලබාදීම

බදු කුලි පදනම මත කඩ සාප්පු ලබාදීම

බදු කුලි පදනම මත කඩ සාප්පු ලබාදීම – BID NO – NGJA/18/80/ 2022 -02