මුල් පිටුව මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තයේ නියැලෙන ව්‍යාපාරිකයින් සඳහා අපනයන ක්‍රමවේදය සහ මාර්ගගත ක්‍රමවේදය ඔස්සේ අපනයනය සිදුකිරීමේ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළුවක්
මුල් පිටුව මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තයේ නියැලෙන ව්‍යාපාරිකයින් සඳහා අපනයන ක්‍රමවේදය සහ මාර්ගගත ක්‍රමවේදය ඔස්සේ අපනයනය සිදුකිරීමේ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළුවක්

මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තයේ නියැලෙන ව්‍යාපාරිකයින් සඳහා අපනයන ක්‍රමවේදය සහ මාර්ගගත ක්‍රමවේදය ඔස්සේ අපනයනය සිදුකිරීමේ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළුවක්

 

Click here..