මුල් පිටුව ගාල්ල නගර සිමාව තුල කාර්යාලීය ගොඩනැගිල්ලක් කුලියට හෝ බද්දට ලබා ගැනීම
මුල් පිටුව ගාල්ල නගර සිමාව තුල කාර්යාලීය ගොඩනැගිල්ලක් කුලියට හෝ බද්දට ලබා ගැනීම

ගාල්ල නගර සිමාව තුල කාර්යාලීය ගොඩනැගිල්ලක් කුලියට හෝ බද්දට ලබා ගැනීම

භාගත කරන්න ලන්සු අංකය – NGJA/18/81-2022