வீடு காலி நகர எல்லைக்குள் அலுவலக கட்டிடத்தை வாடகைக்கு அல்லது குத்தகைக்கு பெறுதல்
வீடு காலி நகர எல்லைக்குள் அலுவலக கட்டிடத்தை வாடகைக்கு அல்லது குத்தகைக்கு பெறுதல்

காலி நகர எல்லைக்குள் அலுவலக கட்டிடத்தை வாடகைக்கு அல்லது குத்தகைக்கு பெறுதல்

பதிவிறக்க ஏல எண் - NGJA/18/81-2022