මුල් පිටුව ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියේ සේවා වනිතා සංවිධානයේ අරමුදලින් සහ කාර්ය මණ්ඩලයේ දායකත්වයෙන් මහරගම අපේක්ෂා රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබන කුඩා දරුවන් 50දෙනෙකු සඳහා ප්‍රථම අදියර වශයෙන් කිරිපිටි ලබාදීම
මුල් පිටුව ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියේ සේවා වනිතා සංවිධානයේ අරමුදලින් සහ කාර්ය මණ්ඩලයේ දායකත්වයෙන් මහරගම අපේක්ෂා රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබන කුඩා දරුවන් 50දෙනෙකු සඳහා ප්‍රථම අදියර වශයෙන් කිරිපිටි ලබාදීම

ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියේ සේවා වනිතා සංවිධානයේ අරමුදලින් සහ කාර්ය මණ්ඩලයේ දායකත්වයෙන් මහරගම අපේක්ෂා රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබන කුඩා දරුවන් 50දෙනෙකු සඳහා ප්‍රථම අදියර වශයෙන් කිරිපිටි ලබාදීම

සියලු පිළිකා රෝගීන් සුවපත් වේවා. ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියේ සේවා වනිතා සංවිධානයේ අරමුදලින් සහ කාර්ය මණ්ඩලයේ දායකත්වයෙන් මහරගම අපේක්ෂා රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබන කුඩා දරුවන් 50දෙනෙකු සඳහා ප්‍රථම අදියර වශයෙන් කිරිපිටි (Pediasure -50, Sustegen – 21) ලබාදීම අධිකාරියේ සභාපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2023.03.24 දින සිදුකරන ලදී