வீடு (සිංහල) ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියේ සේවා වනිතා සංවිධානයේ අරමුදලින් සහ කාර්ය මණ්ඩලයේ දායකත්වයෙන් මහරගම අපේක්ෂා රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබන කුඩා දරුවන් 50දෙනෙකු සඳහා ප්‍රථම අදියර වශයෙන් කිරිපිටි ලබාදීම
வீடு (සිංහල) ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියේ සේවා වනිතා සංවිධානයේ අරමුදලින් සහ කාර්ය මණ්ඩලයේ දායකත්වයෙන් මහරගම අපේක්ෂා රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබන කුඩා දරුවන් 50දෙනෙකු සඳහා ප්‍රථම අදියර වශයෙන් කිරිපිටි ලබාදීම

(සිංහල) ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියේ සේවා වනිතා සංවිධානයේ අරමුදලින් සහ කාර්ය මණ්ඩලයේ දායකත්වයෙන් මහරගම අපේක්ෂා රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබන කුඩා දරුවන් 50දෙනෙකු සඳහා ප්‍රථම අදියර වශයෙන් කිරිපිටි ලබාදීම

மன்னிக்கவும், இந்த உள்ளடக்கம் தமிழில் கிடைக்காது