මුල් පිටුව රටේ ආර්ථික සංවර්ධනය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා AML/CFT බැඳීම්වලට අනුකූල වීම පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන
මුල් පිටුව රටේ ආර්ථික සංවර්ධනය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා AML/CFT බැඳීම්වලට අනුකූල වීම පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

රටේ ආර්ථික සංවර්ධනය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා AML/CFT බැඳීම්වලට අනුකූල වීම පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

රටේ ආර්ථික සංවර්ධනය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

https://forms.gle/sUGA4N9X7LAcnebFA