வீடு நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சியை வலுப்படுத்த AML/CFT கடமைகளுக்கு இணங்குவது பற்றிய விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி
வீடு நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சியை வலுப்படுத்த AML/CFT கடமைகளுக்கு இணங்குவது பற்றிய விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி

நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சியை வலுப்படுத்த AML/CFT கடமைகளுக்கு இணங்குவது பற்றிய விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி

விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி இணைப்பை கிளிக் செய்யவும்

https://forms.gle/sUGA4N9X7LAcnebFA