මුල් පිටුව ව්යාපාරික සේවා බලපත්ර ස්වර්ණෘභරණ කාර්මාන්තකරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම
මුල් පිටුව ව්යාපාරික සේවා බලපත්ර ස්වර්ණෘභරණ කාර්මාන්තකරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම

ස්වර්ණෘභරණ කාර්මාන්තකරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම බලපත්රය ඉල්ලන්න

රන් ආභරණ නිෂ්පාදකයන් සහ අලෙවිකරුවන් දැනුවත් කිරිම

 • රන්, රිදි, ආභරණ අලෙවි කිරිමේදි නිෂ්පාදකයාගේ සලකුණ / වගකීමේ සලකුණ ආභරණයේ මුද්‍රා තැබිම අනිවාර්යය වේ.
 • මෙම සලකුණ ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියේ ලියාපදිංචි කළ යුතුය.
 • එම අනුග්‍රහක සලකුණ ලියාපදිංචිය සඳහා වසර 10කට රු.5000.00 + (VAT) වේ.
 • සියලුම අලෙවිකරණ ආභරණ ශ්‍රි ලාංකිය රන්, රිදි, ප්ලැටිනම් ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල වීම අනිවාර්යය වේ.(2006.03.17 දින අංක 1436/21 අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය අනුව) ස්වර්ණාභරණ කාර්මාන්තකරුවන් ලියාපදිංචි කිරීමට අදාල ගැසට් නිවේදනය බාගත කරන්න

ඉදිරියේදි නිෂ්පාදකයාගේ / වගකීමේ සලකුණ සහ ප්‍රමිතීන් සම්බන්ධයෙන් සියලුම ස්වර්ණාභරණ අලෙවිසැල් අධිකාරිය මගින් පරික්ෂා කිරිමට නියමිත අතර 2023.01.01 සිට එම කොන්දේසි ඉටුනොකරන ස්වර්ණාභරණ නිෂ්පාදකයින් / වෙළඳ ව්‍යාපාරිකයින් / පුද්ගලයන්ට විරුද්ධව ගැසට් නිවේදනය සහ ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියේ පනතේ විධිවිධාන ප්‍රකාරව කටයුතු කරන බව මෙයින් දන්වා සිටිමි.

2023.01.01 දිනට පෙරාතුව නිෂ්පාදකයාගේ සලකුණ සඳහා ලියාපදිංචි කටයුතු කොළඹ 03, මැක්සන්ස් ටවර්, ඇල්ෆ්‍රඩ් හවුස් ගාර්ඩන්හි පිහිටි ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියේ රන්ප්‍රමාණය නිශ්චය කිරිම හා මුද්‍රා තැබිමේ අංශයට පැමිණ සිදුකර ගත යුතුය.

 

ස්වර්ණෘභරණ කාර්මාන්තකරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම

 

පහත සඳහන් ලේඛන සම්පුර්ණ කර අධිකාරිය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු බලපත්‍ර නිකුත් කිරිමට කටයුතු කරනු ලැබේ.

  1. අධිකාරිය විසින් නිකුත් කරනු ලබන අයදුම් පත
  2. ජාතික හැදුනුම්පතෙහි ඡායා පිටපත
  3. තනි පුද්ගල හෝ හවුල් ව්‍යාපාරයක් හෝ සමාගමක් නම් මැණික් වෙළෙඳාමද ඇතුලත් සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීමේ රෙජිස්ට්‍රාර්, පළාත් ව්‍යාපාර නාම රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් නිකුත් කරන ලද අදාල ලියාපදිංචි සහතිකයේ මුල් පිටපත සමඟ ඡායාස්ථිත පිටපතක්

ස්වර්ණාභරණ කාර්මාන්තකරුවන් ලියාපදිංචි කිරිමේ සහතිකයක් ලබා ගැනීම සඳහා අය වන ගාස්තු

 • ස්වර්ණාභරණ ලියාපදිංචි කිරිමේ සහතිකය – රු. 5000.00
 • එක්දින ලබා ගැනීම සඳහා – රු. 1500 + VAT
 • වර්ණ කාඩ්පත ලබා ගැනීම සඳහා – රු. 1000 + VAT

 

ස්වර්ණාභරණ කාර්මාන්තකරුවන් ලියාපදිංචි කිරිමේ අයදුම් පත

ස්වර්ණාභරණ ලියාපදිංචිය නිකුත් කර ඇති හිමිකරුවන් බාගත කරන්න