මුල් පිටුව ඔබ පැළද සිටින රන් අභරණ නියමිත ප්‍රමිතීයෙන් යුක්තද ?
මුල් පිටුව ඔබ පැළද සිටින රන් අභරණ නියමිත ප්‍රමිතීයෙන් යුක්තද ?