வீடு (සිංහල) ඔබ පැළද සිටින රන් අභරණ නියමිත ප්‍රමිතීයෙන් යුක්තද ?
வீடு (සිංහල) ඔබ පැළද සිටින රන් අභරණ නියමිත ප්‍රමිතීයෙන් යුක්තද ?

(සිංහල) ඔබ පැළද සිටින රන් අභරණ නියමිත ප්‍රමිතීයෙන් යුක්තද ?

மன்னிக்கவும், இந்த உள்ளடக்கம் தமிழில் கிடைக்காது