வீடு (English) අපනයනයන සිදුකිරීමේ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුලුවක්-2023 ජනවාරි මස 31 වන දින ලග්ගල කළුගඟ සංජිව හෝටල් පරිශ්‍රයේදී
வீடு (English) අපනයනයන සිදුකිරීමේ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුලුවක්-2023 ජනවාරි මස 31 වන දින ලග්ගල කළුගඟ සංජිව හෝටල් පරිශ්‍රයේදී

(English) අපනයනයන සිදුකිරීමේ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුලුවක්-2023 ජනවාරි මස 31 වන දින ලග්ගල කළුගඟ සංජිව හෝටල් පරිශ්‍රයේදී

மன்னிக்கவும், இந்த உள்ளடக்கம் தமிழில் கிடைக்காது