வீடு (English) අපනයන ක්‍රමවේදය සහ මාර්ගගත ක්‍රමවේදය ඔස්සේ අපනයනය සිදු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය පිලිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන 2023/01/26
வீடு (English) අපනයන ක්‍රමවේදය සහ මාර්ගගත ක්‍රමවේදය ඔස්සේ අපනයනය සිදු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය පිලිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන 2023/01/26

(English) අපනයන ක්‍රමවේදය සහ මාර්ගගත ක්‍රමවේදය ඔස්සේ අපනයනය සිදු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය පිලිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන 2023/01/26

மன்னிக்கவும், இந்த உள்ளடக்கம் தமிழில் கிடைக்காது