வீடு (English) වෙනස්වීම් කළමනාකරණය තුලින් ආයතනික සංවර්ධන හා පුද්ගලික හා රැකියා දිවියේ සාර්ථක වෙනසක්” පුහුණු වැඩසටහන
வீடு (English) වෙනස්වීම් කළමනාකරණය තුලින් ආයතනික සංවර්ධන හා පුද්ගලික හා රැකියා දිවියේ සාර්ථක වෙනසක්” පුහුණු වැඩසටහන

(English) වෙනස්වීම් කළමනාකරණය තුලින් ආයතනික සංවර්ධන හා පුද්ගලික හා රැකියා දිවියේ සාර්ථක වෙනසක්” පුහුණු වැඩසටහන

மன்னிக்கவும், இந்த உள்ளடக்கம் தமிழில் கிடைக்காது