வீடு (සිංහල) ජාත්‍යන්තර මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ වෙළද මධ්‍යස්ථානයෙහි (මැණික් කුළුණ) කඩ සාප්පු 11ක් බදු කුලී පදනම මත ලබාදීම සඳහා මුද්‍රා තැබූ මිල ගණන් කැඳවනු ලැබේ
வீடு (සිංහල) ජාත්‍යන්තර මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ වෙළද මධ්‍යස්ථානයෙහි (මැණික් කුළුණ) කඩ සාප්පු 11ක් බදු කුලී පදනම මත ලබාදීම සඳහා මුද්‍රා තැබූ මිල ගණන් කැඳවනු ලැබේ

(සිංහල) ජාත්‍යන්තර මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ වෙළද මධ්‍යස්ථානයෙහි (මැණික් කුළුණ) කඩ සාප්පු 11ක් බදු කුලී පදනම මත ලබාදීම සඳහා මුද්‍රා තැබූ මිල ගණන් කැඳවනු ලැබේ

மன்னிக்கவும், இந்த உள்ளடக்கம் தமிழில் கிடைக்காது