வீடு (සිංහල) ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියෙන් වාර්ෂික ලාභාංශ ලෙස රුපියල් මිලියන 350ක මුදලක් මහා භාණ්ඩාගාරයට ලබාදීම
வீடு (සිංහල) ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියෙන් වාර්ෂික ලාභාංශ ලෙස රුපියල් මිලියන 350ක මුදලක් මහා භාණ්ඩාගාරයට ලබාදීම

(සිංහල) ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියෙන් වාර්ෂික ලාභාංශ ලෙස රුපියල් මිලියන 350ක මුදලක් මහා භාණ්ඩාගාරයට ලබාදීම

மன்னிக்கவும், இந்த உள்ளடக்கம் தமிழில் கிடைக்காது