வீடு (සිංහල) ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියේ පනස් දෙවන සංවත්සරය නිමිත්තෙන් එහි සභාපතිතුමන් ඇතුළු කාර්යමණ්ඩලයේ සහභාගිත්වයෙන් සාංඝික දානයක්
வீடு (සිංහල) ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියේ පනස් දෙවන සංවත්සරය නිමිත්තෙන් එහි සභාපතිතුමන් ඇතුළු කාර්යමණ්ඩලයේ සහභාගිත්වයෙන් සාංඝික දානයක්

(සිංහල) ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියේ පනස් දෙවන සංවත්සරය නිමිත්තෙන් එහි සභාපතිතුමන් ඇතුළු කාර්යමණ්ඩලයේ සහභාගිත්වයෙන් සාංඝික දානයක්

மன்னிக்கவும், இந்த உள்ளடக்கம் தமிழில் கிடைக்காது