வீடு (සිංහල) තල්දුව – රේස් පිටියට යාබද ගොලබොක්ක ඉඩම් වෙන්දේසිය
வீடு (සිංහල) තල්දුව – රේස් පිටියට යාබද ගොලබොක්ක ඉඩම් වෙන්දේසිය

(සිංහල) තල්දුව – රේස් පිටියට යාබද ගොලබොක්ක ඉඩම් වෙන්දේසිය

மன்னிக்கவும், இந்த உள்ளடக்கம் தமிழில் கிடைக்காது