வீடு (සිංහල) දෙමුවාවත මැණික් කුළුණ අපනයන සේවා අංශය මගින් දෛනිකව සතියේ දින 05 තුළ අපනයන කටයුතු සිදුකර ගැනීමට ඉදිරියේදී ඔබ සිළුදෙනා වෙත අවස්ථා
வீடு (සිංහල) දෙමුවාවත මැණික් කුළුණ අපනයන සේවා අංශය මගින් දෛනිකව සතියේ දින 05 තුළ අපනයන කටයුතු සිදුකර ගැනීමට ඉදිරියේදී ඔබ සිළුදෙනා වෙත අවස්ථා

(සිංහල) දෙමුවාවත මැණික් කුළුණ අපනයන සේවා අංශය මගින් දෛනිකව සතියේ දින 05 තුළ අපනයන කටයුතු සිදුකර ගැනීමට ඉදිරියේදී ඔබ සිළුදෙනා වෙත අවස්ථා

மன்னிக்கவும், இந்த உள்ளடக்கம் தமிழில் கிடைக்காது