வீடு (සිංහල) පතල් කර්මාන්ත කරුවන් මුහුණ දෙන ගැටඵ සාකච්චා කිරීමෙ හමුව
வீடு (සිංහල) පතල් කර්මාන්ත කරුවන් මුහුණ දෙන ගැටඵ සාකච්චා කිරීමෙ හමුව

(සිංහල) පතල් කර්මාන්ත කරුවන් මුහුණ දෙන ගැටඵ සාකච්චා කිරීමෙ හමුව

மன்னிக்கவும், இந்த உள்ளடக்கம் தமிழில் கிடைக்காது