வீடு (සිංහල) ප්‍රතිභා ප්‍රභා අදධ්‍යාපන ප්‍රදර්ශනයට සමගාමීව මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තය පිළිබඳව ප්‍රදර්ශනය
வீடு (සිංහල) ප්‍රතිභා ප්‍රභා අදධ්‍යාපන ප්‍රදර්ශනයට සමගාමීව මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තය පිළිබඳව ප්‍රදර්ශනය

(සිංහල) ප්‍රතිභා ප්‍රභා අදධ්‍යාපන ප්‍රදර්ශනයට සමගාමීව මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තය පිළිබඳව ප්‍රදර්ශනය

மன்னிக்கவும், இந்த உள்ளடக்கம் தமிழில் கிடைக்காது