வீடு (සිංහල) බදුකුලි පදනම මත කඩ සාප්පු ලබා දීම ඇහැලියගොඩ ප්‍රාදේශිය කාර්යාලය
வீடு (සිංහල) බදුකුලි පදනම මත කඩ සාප්පු ලබා දීම ඇහැලියගොඩ ප්‍රාදේශිය කාර්යාලය

(සිංහල) බදුකුලි පදනම මත කඩ සාප්පු ලබා දීම ඇහැලියගොඩ ප්‍රාදේශිය කාර්යාලය

மன்னிக்கவும், இந்த உள்ளடக்கம் தமிழில் கிடைக்காது