வீடு (සිංහල) මීගහතැන්න මෙරිල් කාරියවසම් මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ “නව නිපැයුම් සහිත විද්‍යා හා තාක්ෂණ” ප්‍රදර්ශනයට සමගාමීව මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තය පිළිබඳව ප්‍රදර්ශන කුටියක්
வீடு (සිංහල) මීගහතැන්න මෙරිල් කාරියවසම් මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ “නව නිපැයුම් සහිත විද්‍යා හා තාක්ෂණ” ප්‍රදර්ශනයට සමගාමීව මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තය පිළිබඳව ප්‍රදර්ශන කුටියක්

(සිංහල) මීගහතැන්න මෙරිල් කාරියවසම් මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ “නව නිපැයුම් සහිත විද්‍යා හා තාක්ෂණ” ප්‍රදර්ශනයට සමගාමීව මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තය පිළිබඳව ප්‍රදර්ශන කුටියක්

மன்னிக்கவும், இந்த உள்ளடக்கம் தமிழில் கிடைக்காது