வீடு (සිංහල) රත්නපුර දෙමුවාවට ජාත්‍යන්තර මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ වෙළඳ මධ්‍යස්ථානය උත්සවාකාරයෙන් අද දින ජනතා අයිතියට පත්කරන ලදී
வீடு (සිංහල) රත්නපුර දෙමුවාවට ජාත්‍යන්තර මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ වෙළඳ මධ්‍යස්ථානය උත්සවාකාරයෙන් අද දින ජනතා අයිතියට පත්කරන ලදී

(සිංහල) රත්නපුර දෙමුවාවට ජාත්‍යන්තර මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ වෙළඳ මධ්‍යස්ථානය උත්සවාකාරයෙන් අද දින ජනතා අයිතියට පත්කරන ලදී

மன்னிக்கவும், இந்த உள்ளடக்கம் தமிழில் கிடைக்காது